Skip to content

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Polanicy-Zdroju

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Cmentarz komunalny zlokalizowany w Polanicy-Zdroju przy ul. Kłodzkiej stanowi mienie Gminy Miejskiej Polanica-Zdrój.

2. W imieniu Gminy Miejskiej cmentarzem komunalnym administruje zewnętrzny Podmiot wybrany w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dniach: od poniedziałku do soboty.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie cmentarza na skutek kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

Ogólne zasady korzystania z cmentarzy komunalnych

§2

1. Osoby, które przebywają na terenie cmentarza winny zachować ciszę, porządek i powagę miejsca. 

2. Na teren cmentarza dozwolony jest wjazd wyłącznie pojazdów zakładów świadczących usługi pogrzebowe i kamieniarskie za wiedzą i zgodą Administratora. 

3. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania.

4. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. 

§3

1. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego m.in. miejsca grzebalne, zieleń o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne, miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów, punkty czerpalne wody. 

2. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, z wyjątkiem starych części cmentarza. 

3. W starych częściach cmentarza Administrator wydając zlecenie na przebudowę nagrobków i grobów murowanych oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie, dąży do optymalnego usytuowania grobu nie powodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów. 

4. Na cmentarzu komunalnym pobierane są przez administratora opłaty cmentarne ustalane przez organ stanowiący Gminy w drodze odrębnej uchwały. Opłaty cmentarne stanowią dochód Gminy.

5. Opłata za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

6. W przypadku niedokonania opłat za następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji. Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją grobu.

7. W przypadku nieprzedłożenia opłaty na następne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty, a miejsce pozostaje do dyspozycji Administratora.

8. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi grobu zwrócona zostanie na jego wniosek część wniesionej opłaty proporcjonalnie do okresu niewykorzystanego.

9. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na dysponencie grobu.

§4

Na terenie cmentarza komunalnego zabrania się:

1)      zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2)      niszczenia zieleni,

3)      niszczenia obiektów i urządzeń cmentarnych oraz nagrobków,

4)   wjazdu pojazdów mechanicznych, prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych oraz ustawiania ławek, płotów oraz innych urządzeń utrudniających komunikację i ruch pieszym, bez zgody Administratora cmentarza,

5)      pozostawiania lub wyrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych i ziemi, wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych,

6)      składowania odpadów poza urządzeniami przeznaczonymi do tego celu,

7)      sadzenia drzew lub krzewów bez zgody Administratora,

8)      wprowadzania zwierząt,

9)      przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,

10)  jazdy pojazdami jednośladowymi,

11)  przebywania dzieci bez opieki dorosłych.